Class ServiceContextProvider.ContextTracker

java.lang.Object
org.osgi.util.tracker.ServiceTracker
org.eclipse.jetty.osgi.boot.ServiceContextProvider.ContextTracker
All Implemented Interfaces:
org.osgi.util.tracker.ServiceTrackerCustomizer
Enclosing class:
ServiceContextProvider

public class ServiceContextProvider.ContextTracker extends org.osgi.util.tracker.ServiceTracker
ContextTracker
 • Field Summary

  Fields inherited from class org.osgi.util.tracker.ServiceTracker

  context, filter
 • Constructor Summary

  Constructors
  Constructor
  Description
  ContextTracker(org.osgi.framework.BundleContext bundleContext, org.osgi.framework.Filter filter)
   
 • Method Summary

  Modifier and Type
  Method
  Description
  addingService(org.osgi.framework.ServiceReference reference)
   
  void
  modifiedService(org.osgi.framework.ServiceReference reference, Object service)
   
  void
  removedService(org.osgi.framework.ServiceReference reference, Object service)
   

  Methods inherited from class org.osgi.util.tracker.ServiceTracker

  close, getService, getService, getServiceReference, getServiceReferences, getServices, getServices, getTracked, getTrackingCount, isEmpty, open, open, remove, size, waitForService

  Methods inherited from class java.lang.Object

  clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
 • Constructor Details

  • ContextTracker

   public ContextTracker(org.osgi.framework.BundleContext bundleContext, org.osgi.framework.Filter filter)
 • Method Details

  • addingService

   public Object addingService(org.osgi.framework.ServiceReference reference)
   Specified by:
   addingService in interface org.osgi.util.tracker.ServiceTrackerCustomizer
   Overrides:
   addingService in class org.osgi.util.tracker.ServiceTracker
  • modifiedService

   public void modifiedService(org.osgi.framework.ServiceReference reference, Object service)
   Specified by:
   modifiedService in interface org.osgi.util.tracker.ServiceTrackerCustomizer
   Overrides:
   modifiedService in class org.osgi.util.tracker.ServiceTracker
  • removedService

   public void removedService(org.osgi.framework.ServiceReference reference, Object service)
   Specified by:
   removedService in interface org.osgi.util.tracker.ServiceTrackerCustomizer
   Overrides:
   removedService in class org.osgi.util.tracker.ServiceTracker