org.eclipse.persistence.jaxb.xmlmodel
Classes 
JavaAttribute
JavaType
JavaType.JavaAttributes
ObjectFactory
XmlAnyAttribute
XmlAnyElement
XmlAttribute
XmlBindings
XmlBindings.JavaTypes
XmlBindings.XmlEnums
XmlElement
XmlElementRef
XmlElementRefs
XmlElements
XmlElementWrapper
XmlEnum
XmlEnumValue
XmlJavaTypeAdapter
XmlJavaTypeAdapters
XmlRootElement
XmlSchema
XmlSchema.XmlNs
XmlSchemaType
XmlSchemaTypes
XmlTransient
XmlType
XmlValue
Enums 
XmlAccessOrder
XmlAccessType
XmlNsForm